Vuosihuolloista  PENTTI SAARISTO 13.2.2014

Vuosihuolto tehdään aina kulloisenkin koneen huolto-ohjelman ja huoltolistan mukaan, joten tässä artikkelissa on mahdollista käsitellä huoltotoimintaa vain yleisluonteisesti.


KAUDEN PÄÄTYTTYÄ

Oikeaoppisesti koneen talvihuolto on viisainta aloittaa mittaamalla huoltolistan mukaiset kohteet (ohjainten välykset ja liikeradat, osien välykset) jo syksyllä, kun kone on vielä kasassa.  Tietenkin, jos vuosihuollossa tehdään huoltotoi-menpiteitä, jotka vaikuttavat mittaus-tuloksiin, mittaaminenkin joudutaan suorittamaan uudestaan näiltä osin.  Mittaustuloksista on pidettävä kirjaa, ja tulokset on säilytettävä vähintään 5 vuotta.
    Jo syksyllä on myös syytä arvioida mahdollinen kuluvien osien vaihtotarve (jarrupalat, tuuletusluukun kiskot jne.).


RUNGON VALMISTELU JA SIIVOAMINEN
 

Poistetaan koneesta kaikki koneeseen kuulumaton irtotavara kuten kartat, pullot, pehmikkeet jne.   Irrotetaan istuinkaukalo, kuomu ja muut vastaavat osat, jotka voivat olla huoltotoimenpiteiden esteenä.  Samalla tarkistetaan kuomun pakkolaukaisu.
    Kun rungon sisusta puhdistetaan roskasta, kannattaa olla erityisen tarkkana takarunkoa imuroitaessa, niin että ei työnnetä irti letkuja ja johtoja.  Useim- miten imurointi riittää, mutta jos likaa vielä jää, se pestään vedellä. 
    Mikäli tarvitaan pesuaineita, neutraa- litkin ovat nykyään melko tehokkaita, ja vaarattomampia kuin emäksiset tai happamat.  Liuottimia tulee käyttää varoen, ja niiden sopivuudesta annettuja ohjeita on noudatettava tunnontarkasti.  Lentokonehuolloissa tosimieskin noudattaa ohjeita.

OHJAAMON HUOLTO

Kun runko on puhdas, sitä on mukava alkaa huoltaa.  Jos aloitetaan ohjaamosta, ensimmäiseksi voi tarkistaa vaikkapa sen, että turvavyöt ovat puhtaat, neulokset ehjät ja vyöt muutoinkin asiallisessa kunnossa.  Jos vöiden tarkastusjakso on menossa umpeen, ne kannattaa lähettää valmistajalle tarkastettavaksi.  Se tulee melkein aina edullisemmaksi kuin uusien osto, eikä ongelmia jatkossakaan tule.
    Jos hinauskytkimen tarkastusjakso ei ole menossa umpeen, riittää, että kytkin puhdistetaan ja tarkastetaan.  Jos koneessa on vintturikytkin, huomioi oikea itselaukaisukulma.  Laukaisuvaijerin tulee olla ehjä ja oikean mittainen.  Laukaisu- voima tarkistetaan jousivaa’alla.
    Ohjaamon muita tarkastuskohteita ovat:
.    akun kiinnitysmekanismi, liitokset ja johdot (akkujenhan kuuluu tässä vaiheessa olla ladattuna ja asianmukaisesti varastoituna)
.    mittariston putkitus.  Ennen putkiston puhaltamista puhtaaksi, letkut on irrotettava mittareista.  Unohdus tässä asiassa saattaa maksaa mittarin hinnan.  Tarkista mittareiden toiminnot.
.    ohjaamon kilvet: käsikirjan ja punnituksen mukaiset, siistit ja kunnolla kiinni.  SIIVET JA KORKEUSVAKAAJA

Selkeintä on huoltaa aina yksi siipi kerral- laan ja korkeusvakaaja omana kokonai- suutenaan.  Aloitetaan siiven ohjain- ja jarrujärjestelmien tarkastuksella.  Ohjainten pikalukkojen pitää olla kunnossa ja puhtaat, ja työntötankojen liikkua vapaasti siiven sisällä.  Suorita puhdistus ja voitelu ohjeiden mukaan.
    Lukitse ilmajarrut ulkoasentoon ja tarkista niistä akselit, jouset ja muut mekanismin osat.  Voitele vaadittavat osat.  Vapauta jarru ja tarkista, että jarru istuu siipeen moitteettomasti.
    Siivekkeen tulee liikkua esteettömästi koko liikealueella, ja sen saranatapin siivekkeen vastapuolen välys pitää olla ohjeen mukainen jotta lennolla ei tapahdu siivekkeen lukkiutumista.

    Tarkista vesitankkien tiiviys ja venttiilien O-renkaat sekä niiden toimivuus.  Tyhjen-nysjärjestelmän toimivuudesta huolto- listassa saattaa olla hyvinkin tarkat määräykset.
  Tarkista siiven kärjen hankauspalan tai pyörän kunto ja kiinnitys.  Uusi tarvittaessa.
    Tarkista siivekkeiden tiivistyslistojen kunto ja kiinnitys.  Monesti kannattaa uusia
vaurioitunut tai irronnut pätkä
HUOLLON VALMISTELU
Varmistetaan, että huolto-ohjelma on ajan tasalla ja varataan esille huoltolistat ja koneen huoltokäsikirja.  Tarkistetaan mahdolliset aikaan ja lentotunteihin sidotut huoltokohteet.  Esimerkiksi:

. hinauskytkin perushuolto 2000 hinausta
. korkeusmittarin aneroidikoe 5 vuotta
. punnitus 4 vuotta
. vyöt 12 vuotta   
 
Varataan tarvittavat työkalut ja tarveai- neet, sekä riittävä määrä rasioita purkamisessa syntyville pienille irto-osille, kuten pulteille ja muttereille, sekä vähän isommillekin kokonaisille osille jne.  Huoltolaatikossa on syytä olla pesutar-vikkeita, puhdistusaineita, vahoja, pultteja, muttereita, haarasokkia, O-renkaita ym.
    Käytä tarkoitukseensa sopivia ja laaduk- kaita työkaluja ja tarvikkeita.  Huonoilla välineillä saa aikaan vain ongelmia, ja vaikkapa vääräntyyppisellä ristipäällä on helppo tuhota pultteja ja ruuveja käyttö-kelvottomiksi.RUNGON MUUT KOHTEET 

Huoltolistassa tulisi konekohtaisten erityis- kohteiden lisäksi olla lueteltuna sellaiset yleisluonteisetkin toimenpiteet, kuin ruostuneiden kohtien puhdistaminen ja suojamaalaaminen.
    Voitelu on tärkeä toimenpide, suorita se siis huolellisesti, huoltolistan mukaan.  Nykyaikaiset painepurkit ovat käteviä, mutta valitettavasti niillä saa melkein aina voiteluaineen leviämään myös sinne, mihin se ei missään nimessä kuulu.  Varmista,

että voiteluaine menee oikeaan paikkaan ja poista tahrat huolellisesti, sillä voiteluöljyt ja -rasvat tuhoavat puu- ja kuiturakenteita tehokkaasti.  Suojattuja ja kestovoideltuja laakereita ei tarvitse voidella.
    Tarkista, että siiven kiinnityspisteet ovat puhtaat ja kiinnityspisteiden lisäksi myös siipitunneli on kunnossa.
    Koneen ollessa purettuna ohjainten toimintoja voidaan, hieman konetyypistä riippuen, tarkastaa vain rajoitetusti.  Esim. siivekkeiden liikeratojen tarkastus voidaan tehdä vain silloin, kun kone on kasattuna.  Näkyvillä olevat rungon ohjainvaijerit kuitenkin tarkastetaan tässä yhteydessä.  Yleensä vaijerissa saa olla vain erikseen määritelty määrä kulumaa, mutta ei poikkinaisia säikeitä, vaurioita eikä ruostetta.  Selkänojan säätövaijereitakaan ei pidä unohtaa.
  

    Vioittuneet sokat ja fokkerneulat vaihde- taan uusiin.  Asiaan kuuluu, että syy vioittu- miseen selvitetään ja tehdään tämän vaatimat toimenpiteet.  Vanhaa haarasok- kaa ei asenneta uudelleen.  Nyloc-varmis- teiset mutterit vaihdetaan uusiin, jos niitä joudutaan avaamaan.
    Pääperiaate pulttien irrottamiselle ja uudelleenasentamiselle on, että kaikki asennetaan takaisin samaan asentoon ja järjestykseen.  Pultit eivät saa jäädä niin tiukoiksi, että ne haittaavat osien toimin- toja, mutta ei niin löysiksi, että niihin jää välystä tai niitä voi vääntää sormivoimin.  Tarvittaessa käytä momenttitaulukkoja ja –avainta.
    Jos pultteja vaihdetaan, uusien tulee olla samaa lujuutta ja laatua kuin vanhat.
    Jos pultteja tai muita osia jää yli takaisinasennuksen jälkeen, jossain on vikaa!

 


  

mieluummin kuin yrittää liimata se takaisin.  Pätkän kiinnityksessä käypä menettely on vetää ohjausteipiksi esim. maalarinteippiä.
    Tarkista siiven pinnat ja korjaa mahdolliset naarmut "oravankarvapensseli"-menetel mällä, jos laminaatin murtumia ei ole. 
    Pese siivestä käsittelyn aikaiset sormenjäljet, vahaa ja kiillota.

Korkeusvakaajasta puhdistetaan ja voidellaan kiinnitykset ja korkeusperäsimen saranat.  Tarkastetaan korkeusperäsimen tiivistysnauhat.
    Jos ohjainten liikkeitä ei mitattu syksyllä, korkeusperäsimen ja sivuperäsimen osalta se voidaan tehdä nytkin.  Yleensähän harvassa huoltotilassa siipien kokoonpano on mahdollista, mutta korkeusvakaajan kyllä hyvinkin.


MUUN KALUSTON HUOLTAMINEN

Muun kaluston huoltaminen ei kuulu vuosihuollon valvonnan alla olevaan osaan, mutta luontevaa on huoltaa sekin kerran vuodessa perusteellisemmin.

Useinkin käyttökelpoisia, mutta ei välttä- mättä mieleen tulevia työvälineitä ovat esimerkiksi taskulamppu, suurennuslasi, varrellinen peili, varrellinen magneetti ja kamera (kännykkäkamera tai muu pienikokoinen).

  
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ

Huoltotöissä voi noudattaa omaa työjär-jestystään, mutta ei ole suositeltavaa jättää jotain yksittäistä työvaihetta kesken.  Irrotettujen osien kanssa kannattaa olla tarkkana ja dokumentoida lähtötilanne tarvittaessa, säilöä ja merkitä irrotetut osat huolellisesti.  Tarkkuutta vaativien työvaiheiden tekijälle on syytä antaa työn vaatima työrauha.
    Tehtiinpä huoltotyöt missä järjestyksessä hyvänsä, toimenpiteet kannattaa merkitä huoltolistaan sitä mukaa kuin ne tulevat tehdyiksi.  Huollon lopuksi varmistetaan listasta, että kaikki kohdat on käyty läpi ja huolto merkitään koneen tekniseen kirjanpitoon ja varmennetaan allekirjoituksella.


 
 
Päätelineen tarkastamiseksi saattaa olla parempi kääntää runko ylösalaisin. Puhdista ja tarvittaessa myös suojamaalaa laskutelinekuilu huolellisesti.  Tarkista jarrujen toimivuus ja kaapeleiden kunto.  Vaihda, jos ohjeet niin edellyttävät.  Älä unohda luukkuja ja niiden sandumeita.  Suorita telineen toimintakoe.  Tee se myös, kun kone on oikeinpäin.

Korkeusvakaajan kiinnityksistä ja sivupe- räsimestä tarkastetaan ja voidellaan ohjeen mukaiset kohteet.  Ole tarkkana sivuperäsimen vaijereiden kiinnityksissä.  Ne ovat alhaalla, ja kosteus ja lika aiheuttavat usein syöpymiä.
    Älä unohda kannusta, on se sitten kumimurikka tai pyörä.  Molemmilla on hyvä taipumus kerätä kosteutta ja likaa.  Älä unohda tarkistaa kannuspyörän laakeria ja sitä, että akselitappi ei ole vääntynyt.
    Useimmissa koneissa alkaa nykyään olla myös pyrstötankki.  Sille on omat tarkastuksena ja huoltotoimensa.  Noudata huoltolistan ja huoltokäsikirjan ohjeita.


RUNGON VIIMEISTELY
Vielä ei ole tarkistettu rungon ulkopintaa ja sen vaurioita.  Pikkunirhamia tuppaa tulemaan lentokauden aikana varsinkin alapinnalle. Tavallisesti näistä selviää maalilla ja ”oravankarvapensselillä” sekä vesihiomapaperilla.  Jos laminaatti on rikkoutunut vauriossa, se tulee tarkastuttaa esim. lujitemuovikurssin käyneellä henkilöllä.
    Lopuksi rungosta pestään käsittelyn aikaiset sormenjäljet, vahataan ja kiillotetaan kone asialliseen kuntoon.  Jos runkoon on jostain syystä pinttynyt jotain, mikä ei pesemällä lähde, tarjolla on eri valmistajien hionta- ja kiillotustuotteita.
    Kuomun pleksi on pestävä pesuaineella, jonka varmasti tiedetään sopivan tähän tarkoitukseen.  Pesun jälkeen käsittele kuomu tarkoitukseen sopivalla suoja-aineella.  Kiinnitä kuomu paikoilleen ja sinetöi se, jos se kuuluu tyypin vuosi-huoltoon.
    Älä unohda kuomun peitteen puhdistusta/pesua.  Likainen suojapeite naarmuttaa kalliin pleksin.


 
 

 
ARTIKKELIN KUVAT, ENSIMMÄISTÄ LUKUUN OTTAMATTA: 
PENTTI SAARISTO  Tarkastetaan peitteet ja niiden kunto.  Repeämät paikataan ja tarvittaessa peitteet pestään ohjeiden mukaisesti.  Peitteet on pesun jälkeen kuivattava huolellisesti.  Säilytä peitteet ilmavassa pölysuojatussa pussissa tai vastaavassa.


Eipä unohdeta perävaunua.  Otetaan vaunusta kaikki pois, puhdistetaan se hyvin sisäpuolelta ja tarvittaessa pestäänkin.  Tarkistetaan koneen kiinnitykset.  Tämä on hyvä tilaisuus myös poistaa vaunuun kertynyttä turhaa romua.  Hyödyllistäkin tarviketta vaunun kannalta on, kuten varalamput, paikkaustarvikkeet, liittimet, ylimääräiset kiinnityshihnat jne.
    Vetopää voidellaan ja jarrujärjestelmä testataan.  Sähköjärjestelmä on monasti vaunujen heikko kohta.  Monelta murheelta säästyy, kun tarkastaa sähkölaitteet huolella  varsinkin liitosten kohdalta ja käyttää korjauksiin laadukkaita osia.
    Varapyörästä on enemmän hyötyä, jos se on kunnossa ja sen vaihtamiseen on olemassa avain ja tunkki; eikä pumppukaan ole pahitteeksi.
    Pese ja vahaa vaunu ulkoa riittävän usein.